Projekt NAMED “Opowieści migrantów zarobkowych jako narzędzie do zdiagnozowania wyzwań edukacyjnych” jest finasowany w ramach programu Erasmus + Unii Europejskiej. Trzy organizacje partnerskie z Niemiec, Polski i Rumunii, wspólnie starają się zidentyfikować potrzeby edukacyjne migrantów zarobkowych i stworzyć podstawę do programu nauczania, który uwzględnia owe potrzeby.
W pierwszym etapie projektu przeprowadzimy wywiady narracyjno-biograficzne z pracującymi migrantami. Ze względu na to, że chcemy poznać ich wykształcenie i doświadczenia, zaprojektowaliśmy nasze wywiady tak, aby zapewnić rozmówcom mozliwość swobodnej narracji. Pomoże to wykluczyć uprzedzenia. Wywiady będą analizowane za pomocą metod badań jakościowych. W naszej analizie skoncentrujemy się szczególnie na potrzebach edukacyjnych migrantów pracujących. Wyniki naszych badań zostaną opublikowane w formie otwartego dostępu. Znajdziesz je na tej stronie internetowej. 
W drugim etapie projektu, na podstawie naszych ustaleń, opracujemy program nauczania. Zarówno program nauczania, a także towarzyszący mu materiał dydaktyczny, zostaną opublikowane na tej stronie internetowej.
 W tej chwili poszukujemy kolejnych sponsorów, którzy wdrożą program nauczania w życie. Testowanie i ewaluacja programu nauczania powinny prowadzić do ciągłych ulepszeń i udoskonaleń go.  
 Współpraca pomiędzy placówkami edukacyjnymi z Niemiec, Polski i Rumunii jest owocna I potrzebna. Pomaga zrozumieć, że realia migracji zarobkowej są ogólnoeuropejskimi procedurami edukacyjnymi. Potrzeby edukacyjne będą analizowane zarówno w krajach pochodzenia, jak i w krajach docelowych dla emigrantów. Szczególnie ważne są wywiady przeprowadzane w Polsce i Rumunii. Dzięki nim mamy okazję dowiedzieć się więcej o doświadczeniach osób, które wróciły do swoich krajów po okresie pracy za granicą. Ich spojrzenie z perspektywy czasu na potrzeby edukacyjne, jest ogromnym wkładem w projekt. 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-DE02-KA204-005092